SPONSOR OF

Tlf.: (+45) 47 38 29 39    denmark  united_kingdom

I Danmark har vi generelt rigelige mængder grundvand. Vi har en lang tradition for at bruge drikkevand eller grundvand til andre ting end som drikkevand – også til formål, hvor genbrugsvand kunne være lige så godt. Der er en stigende interesse for at genbruge vand i Danmark..

Genbrugsvand kaldes også sekundavand. Ved sekundavand forstås vand, der ikke kan anvendes som drikkevand eller ikke kontrolleres som drikkevand. Dette vand kan anvendes til andre formål, når anvendelsen ikke kræver drikkevandskvalitet. Sekundavand kan være regnvand, havvand, forurenet grundvand eller vand fra industrielle processer.

​Anvendelse af sekundavand er særligt relevant i de situationer, hvor vandet kan give en økonomisk og ressourcemæssig besparelse. Det gælder typisk de større vandforbrugere. Dog er anvendelse af sekundavand også i stigende grad populært i private husstande, hvor mange ønsker at genbruge vandet for at få en miljømæssig gevinst.

På grund af klimaforandringerne får vi flere og kraftigere regnskyl. Det betyder, at store mængder regnvand med jævne mellemrum skal håndteres lokalt. Det kan være en udfordring at lede vandet bort, så derfor kan det være en god idé at løse problemet ved at genbruge vandet.

Brug af regnvand som erstatning for drikkevand til andre formål end drikkevand er den hyppigste form for genbrug af vand. Mange private husejere har installeret regnvandstanke, der opsamler regnvand, så det kan genbruges til fx tøjvask, toiletskyl og havevanding. Der findes også eksempler på boligforeninger og virksomheder, der opsamler regnvand fra tage og genbruger det til toiletskyl og/eller tøjvask.

Der bruges store mængder vand til industrielle processer, og der er derfor et stort potentiale i at genbruge vand i industrien – enten inden for egen virksomhed eller ved at genbruge vand på tværs af virksomheder.

De mest oplagte aftagere af genbrugt vand fra industrien er andre virksomheder, der har brug for store mængder vand. Sådanne virksomheder vil kunne opnå store besparelser ved at genbruge vand i stedet for at bruge almindeligt drikkevand.

Når virksomheder vil genanvende hinandens vand, kan det være af afgørende betydning at fraktionere vandet, dvs. at holde forskellige vandkvaliteter adskilt, da det er nemmere at afsætte en ensartet vandkvalitet til andre virksomheder.

Hvis flere virksomheder indgår i en såkaldt industrisymbiose, hvor de genbruger vand på kryds og tværs, er det nødvendigt med en skarp opdeling af vandinstallationerne for at undgå fejlkoblinger.

​​Vand fra industri kan anvendes til mange forskellige formål. Anvendelsesmulighederne vil afhænge af vandkvalitet, kontinuitet og mængder af vand fra en virksomhed til en anden. Vand på tværs af virksomheder kan bl.a. anvendes til: Køling/varmeVask & skylning, Spædevand, Procesvand, Produktfremstilling.

Har de yderligere spørgsmål så kontakt os venligst og vi kan sammen finde en løsning.​

Der er dog et par undtagelser;

  • Genbrug af vand i fødevarevirksomheder er kun tilladt, såfremt vandet renses til drikkevandskvalitet og at det sikres, at vandet ikke indeholder stoffer fra tidligere brug, der kan forurene den endelige fødevare, og der indhentes en forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
  • Hvis virksomheden fremstiller lægemidler eller andre produkter, hvortil der stilles særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyningen, kan der kun anvendes vand af drikkevandskvalitet, dvs. at brug af vand af ringere kvalitet end drikkevand ikke er muligt.
  • Genbrug af vand i virksomheder må ikke ske til husholdningsformål. Ifølge Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 3 og § 4 må genbrugt vand ikke anvendes til tapsteder, hvor der skal anvendes vand af drikkevandskvalitet i f.eks. omklædningsrum, kantiner og køkkener, og alene opsamlet regnvand fra tage må anvendes til toiletskyl.
  • I specifikke brancher kan der være særlige regler, vilkår i miljøgodkendelse eller hygiejne-krav, som forhindrer genbrug af vand.

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

HVEM ER VI

JA WATERTECHNIC A/S - CVR: 26825946

Firmaprofil: Klik HeR!​​

Kontakt os

Tlf.: (+45) 47 38 29 39

E-mail: info@ja-as.dk

Produkt Forespørgsel: ​Klik Her!​