SPONSOR OF

Tlf.: (+45) 47 38 29 39    denmark  united_kingdom

Salgs- og Leveringsbetingelser​

1: Gyldighed og anvendelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra JA Gruppen Svendborg, med mindre andet er skriftligt aftalt.

JA Gruppen Sve​ndborg er synonym for firmaerne

JA Watertechnic A/S og JA Consulting.

Herefter kaldet JA

2: Tilbud​

Tilbud er gældende i 30 dage fra dato, og der tages forbehold for prisreguleringer på råmaterialer.

3: Pris

Priserne er gældende ab lager og angives i DKK ekskl. moms, og evt. afgifter, skatter og emballage. Ved ændringer af disse, forbeholder JA sig retten til at regulere sine priser. Hvis salg er aftalt i udenlandsk valuta, forbeholder JA sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser. Mindste ordreværdi for ordre DKK 1000,-

4: Betaling

Betaling skal ske jævnfør den på fakturaen angivne betalingsbetingelse. Efter forfaldsdato beregnes rente med 2% pr. på begyndt måned samt renters rente. Dertil kommer et rykkergebyr på DKK 200,-.

Køber er ikke berettiget til at modregne i købesum med mindre modkravet er skriftligt anerkendt af JA.

Hvis købers betalingsevne efter JA's opfattelse forringes væsentligt, er

JA berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for købesummen.

5: Ejendomsforhold

Det solgte forbliver JA's ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.

6: Levering

Levering sker altid ex. works, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Emballage som paller og pallerammer debiteres den enkelte forsendelse,

JA tager ikke paller og pallerammer retur. Såfremt intet er aftalt finder levering sted snarest muligt. I tilfælde hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 1 uge før og en uge efter det aftalte tidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering. JA kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandring af ordren, ved Force Majeure jf. pkt 11 eller i tilfælde hvor arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentlig pålæg. Køber kan ikke kræve nogen form for kompensation eller erstatning på grund af forsinket levering.


7: Mangler

Ved mangler skal køber senest 8 dage efter modtagelse skriftligt reklamere over for JA. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis ikke reklamation har fundet sted inden for 12 måneder efter ibrugtagning. JA hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af manglen.

8: Produktansvar

For produktansvar er JA ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges fra.

JA fraskriver sig ansvaret for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssig ikke overstige dækning på JA´s produktsansvarsforsikring.

Kunden er forpligtet til at uden ugrundet ophold skriftligt at meddele JA såfremt der er opstået en produktansvarsskade eller der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

I den udstrækning JA måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde JA skadesløs i samme omfang, som JA´s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

JA er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte. JA hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekter ved det solgte.


9: Returnering

Varer solgt af JA tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter tildeling af retur-ordrenummer. Imødekommes dette ikke, returneres varen til kunden for dennes regning. Returvarer må ikke være beskadiget eller have været anvendt, og emballagen skal være intakt. Kundetilpassede vare tages ikke retur. For alle returvarer beregnes et gebyr på min. 15% af faktureret pris eller minimum DKK 150,- pr. returneret varelinie. Dele, som ikke kan genanvendes, fratrækkes kreditnotaen.

Kreditnota med en værdi på under DKK 300,- vil ikke blive udstedt. Skaffevarer og udgåede varer tages ikke retur.

10: Dokumenter

Alle oplysninger og data i JA's generelle salgsmaterialer enten på skrift eller elektronisk på www.ja-as.dk, herunder tegninger, step filer, produktbeskrivelser og mål, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, der i skriftlig aftale udtrykkeligt henvises til disse. Der tages forbehold for fejl i data fra leverandører og JA's egen dokumentation.

11: Force Majeure

JA hæfter ikke for forsinkelse eller manglende opfyldelse af indgående aftaler som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofe, generel vareknaphed eller andet, som JA ikke har kunnet undgå og hvis følger JA ikke har kunnet afværge. Begge parter kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelse har været umulig i mere end 2 måneder pga. force majeure.

12: Lovvalg og værneting

Uenigheder mellem køber og JA Gruppen Svendborg, som ikke ad forhandlingens vej kan udredes, afgøres ved de almindelige danske domstole.​

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

HVEM ER VI

JA WATERTECHNIC A/S - CVR: 26825946

Firmaprofil: Klik HeR!​​

Kontakt os

Tlf.: (+45) 47 38 29 39

E-mail: info@ja-as.dk

Produkt Forespørgsel: ​Klik Her!​